Буџетска инспекција Министарства финансија

Комисија за контролу државне помоћи сходно члану 47. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС", број 73/19) сарађује са Буџетском инспекцијом Министарства финансија која у складу са чланом 84. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 -др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), обавља послове инспекцијске контроле над директним и индиректним корисницима буџетских средстава, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и осталим субјектима који су наведени у тач. 3, 4. и 5. истог члана овог закона.

Функција буџетске инспекције је, како је то прописано чланом 86. Закона о буџетском систему, контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката.

 

Буџетска инспекција Министарства финансија
ул. Кнеза Милоша 20,  11000 Београд