Преговарачко поглавље 8 - Политика конкуренције

Политика конкуренције омогућава учесницима на тржишту да понуде робу услуге по најповољнијим условима. Она подстиче ефикасност, иновације, повећава избор и умањује цене. Предуслов здраве конкуренције на отвореном тржишту подразумева независност приликом доношења одлука једног учесника на тржишту у односу на друге, која искључује државну интервенцију, уз сталну изложеност притиску конкурената. Политика  заштите конкуренције на нивоу ЕУ укључује неколико одвојених области и то: борба против злоупотребе доминантног положаја и рестриктивних споразума, концентрације, државну помоћ и либерализација тржишта, док су правне тековине засноване на члановима 101–109. Уговора о функционисању Европске уније.

Поглавље о конкуренцији представља једно од најсложенијих у процесу преговора и неретко се затвара последње. Као корак који претходи отварању приступних преговора у области државне помоћи, у периоду од 31. марта 2014. до 24. фебруара 2016. године, спроведен је скрининг, који обухвата експланаторни и билатерални скрининг. У извештају о резултатима скрининга за Поглавље 8, наведено је “да се Република Србија не може сматрати довољно спремном за преговоре и да ће поглавље бити отворено када буду испуњена следећа мерила:

Мерила за отварање поглавља 8:

  1. Да Србија допуни и измени своје законодавство о додели државне помоћи у циљу испуњавања својих обавеза из ССП;
  2. Да Србија обезбеди да орган надлежан за контролу државне помоћи буде оперативно независан и да има потребна овлашћења и ресурсе за потпуну и исправну примену правила о додели државне помоћи;
  3. Да Србија употпуни постојећи списак мера државне помоћи у смислу члана 73. став 6. ССП и утврди акциони план, који ће прихватити Европска комисија, са јасним временским планом усклађивања свих преосталих постојећих шема државне помоћи односно еквивалентних мера за које је утврђено да нису компатибилне са обавезама које проистичу из ССП;
  4. Да Србија усклади постојеће шеме фискалне помоћи, тј. Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на доходак грађана и Закон о слободним зонама са правним тековинама ЕУ, у области контроле државне помоћи;
  5. Да Србија обезбеди усклађеност помоћи додељене Железари Смедерево са свим условима прописаним у Протоколу 5 уз ССП о државној помоћи индустрији челика;
  6. Да Србија испуни своју обавезу из члана 73. став 5. ССП и Протокола 5 уз ССП и Европској комисији достави целовиту информацију о појединачним случајевима пружања државне помоћи како би ЕК могла оценити и пратити усклађеност тих мера помоћи са обавезама Србија из ССП.”