Информације од јавног значаја

 

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РСˮ, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) сва заинтересована лица могу поднети захтев Комисији за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Законска права тражиоца на приступ информацијама од јавног значаја обухватају право на:

  • саопштење Комисије о поседовању тражене информације;
  • увид у документ који садржи тражену информацију;
  • издавање копије документа који садржи тражену информацију, уз уплату накнаде у висини нужних трошкова израде копије документа; и
  • достављање копије документа који садржи тражену информацију на адресу поштом, факсом, електронским путем или на други начин, уз уплату накнаде у висини нужних трошкова упућивања.

 

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја заинтересована лица могу поднети у:

писаној форми:

  • на адресу седишта Комисије, ул. Сремска 3-5, Београд;
  • непосредно на писарницу, пријемна канцеларија Управе за заједничке послове републичких органа, ул. Сремска 3-5, Београд;
  • у електронском облику на адресу info@kkdp.gov.rs.

усменој форми:

  • на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник.

Одлуком председника Комисије, број: 119-01-00027/2021-01 од 24. децембра 2021. године и Одлуком председника Комисије, број: 119-01-00027/2021-01/2 од 4. марта 2022. године одређена су овлашћена лица за поступање по захтеву тражиоца за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Email: luka.milosevic@kkdp.gov.rs;jelena.stulovic@kkdp.gov.rs;marina.krstic@kkdp.gov.rs;

Ако документ садржи информације које јавност нема оправдани интерес да зна, тражилац има право да му Комисија учини доступним остале делове тог документа.