Европске интеграције

Република Србија и Европска унија су потписале Споразум о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране (ССП) 29. априла 2008. године, који је у наш правни систем пренет Законом о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране - ССП („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 83/08). ССП је ступио на снагу 1. септембра 2013. године чиме је Србија добила статус државе придружене Европској унији.

У складу са чланом 72. ССП-а, Уговорне стране признају важност усклађивања важећег српског законодавства са законодавством Заједнице и његове делотворне примене. Такође, прописано је да ће Република Србија настојати да обезбеди постепено усклађивање постојећих закона и будућег законодавства са правним тековинама Заједнице, а да ће важеће и будуће законодавство бити правилно примењено и спроведено. Усклађивање ће започети на дан потписивања Споразума и постепено ће се проширивати на све елементе правних тековина Заједнице на које упућује ССП, при чему ће усклађивање, нарочито у раној фази, бити усредсређено на основне елементе правних тековина о унутрашњем тржишту.

Према члану 73. ССП-а у циљу адекватног спровођења правила о конкуренције, евентуално нарушавање конкуренције ће се оцењиваће на основу критеријума који проистичу из примене правила конкуренције која се примењују у Европској заједници, нарочито из чланова 81, 82, 86. и 87. Уговора о ЕЗ и инструмената тумачења које су усвојиле институције Заједнице.

Преговори о приступању Републике Србије Европској унији, организовани су кроз 35 преговарачких поглавља, а формално су отворени Међувладином конференцијом 21. јануара 2014. године у Бриселу. Савет Европске уније је званично усвојио Нову методологију проширења за Западни Балкан у марту 2020. године. Од 35 поглавља, 33 су груписана у 6 кластера док су два поглавља остала засебна: 34 - Институције и 35 - Остала питања. О поглављу 34 ће се разговарати на крају преговарачког процеса, док поглавље 35 обухвата целокупан процес нормализације односа са Приштином. Један од преговарачких кластера је и Кластер 2 – Унутрашње тржиште, у оквиру којег се, између осталог, налази и Преговарачко поглавље 8 – Политика конкуренције, које обухвата област државне помоћи.

До краја 2022. године отворено је 22 преговарачка поглавља, док су 2 привремено затворена.