Државна ревизорска институција

Комисија за контролу државне помоћи сходно члану 47. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС", број 73/19) сарађује са Државном ревизорском институцијом која у складу са прописаним надлежностима из Закона о државној ревизорској институцији, спроводи:

а) Ревизију правилности пословања - испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са примањима и издацима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе;

б) Ревизију сврсисходности пословања - испитивање трошења средстава из буџета и других јавних средстава, ради стицања довољног, адекватног и поузданог доказа за извештавање да ли су средства од стране субјекта ревизије употребљена у складу са начелима економије, ефикасности и ефективности као и у складу са планираним циљевима.

 

Државна ревизорска институција
ул. Макензијева 41, 11111 Београд