Одељење за опште, правне и финансијске послове

 

Одељење за опште, правне и финансијске послове је Пратећа служба Комисије која обавља послове од заједничког интереса за Комисију, и то административне, материјално-финансијске, правно-кадровске и опште послове а који се односе на:

 • припрему, израду и усклађивање општих и појединачних аката Комисије (Статут, правилници, одлуке, решења и др), њихово праћење, примену и унапређење;
 • припрему мишљења, предлога и објашњења у вези са применом општих и појединачних аката;
 • припрему програма стручног усавршавања запослених;
 • вођење персоналних евиденција и других евиденционих послова из радног односа, као и обраду документације за здравствено, инвалидско и пензијско осигурање запослених;
 • управљање базом података из области људских ресурса;
 • спровођење поступка пријема кандидата у радни однос и израда решења о пријему у радни однос и других аката који се односе на остваривање права и обавеза запослених;
 • припремање седнице Савета и израду записника са седнице Савета;
 • припрему годишњег плана рада Комисије и годишњег извештаја о раду Комисије;
 • израду Информатора о раду;
 • обављање послова из области општих, кадровских и правних послова, спровођење поступка јавне набавке и праћење реализације јавних набавки;
 • планирање и извршење финансијског плана Комисије;
 • припрему финансијске документације за све исплате, обрачун плата и других примања и накнада запослених;
 • вођење књиговодствених послова;
 • обављање послова из области финансијско–материјалног пословања, безбедност и заштиту запослених на раду, осигурање имовине и запослених у Комисији;
 • старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала; безбедност и заштиту запослених на раду;
 • финансијско управљање и контролу;
 • сарадњу са другим одељењима, државним и дугим органима и организацијама;
 • припрему и реализацију међународних пројеката и програма; комуникацију и сарадњу са међународним органима и организацијама, праћење обавеза које проистичу из чланства у међународним и регионалним институцијама и организацијама;
 • вођење евиденционих, канцеларијских и архивских послова;
 • обављање помоћно-техничких послова у Комисији.

Радом одељења руководи руководилац одељења.