Обавештење о потреби пријаве државне помоћи

 

Давалац државне помоћи има могућност да, у складу са чланом 28. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС", број 73/19), ако није сигуран у постојање државне помоћи, пре доношења, усвајања или утврђивања основа за доделу потенцијалне помоћи, достави Комисији за контролу државне помоћи предлог акта којим се такав основ прописује. По достављању предлога акта, Комисија за контролу државне помоћи у року од осам дана од дана пријема, обавештава даваоца о потреби пријаве државне помоћи.

Ако предложени акт представља основ за доделу државне помоћи, Комисија за контролу државне помоћи доставља Обавештење које обавезно садржи и врсту државне помоћи коју давалац мора да пријави.