Одељење за контролу државне помоћи

 

Одељење за контролу државне помоћи, као Стручна служба Комисије обавља стручне послове из надлежности Комисије, који се односе на:

 • оцену постојања и усклађености државне помоћи са правилима о додели државне помоћи у поступку претходне и накнадне контроле;
 • контролу наменског коришћења додељене државне помоћи;
 • предлагање управних мера које изриче Комисија; поступање по захтеву странке за претходну контролу државне помоћи;
 • припрему предлога мишљења о усклађености нацрта и предлога прописа са правилима за доделу државне помоћи;
 • обраду пријаве државне помоћи;
 • обавештавање давалаца државне помоћи по њиховим захтевима о потреби пријаве државне помоћи Комисији;
 • припрему предлога решења, закључака и других аката у претходној и накнадној контроли;
 • обавештавање надлежних органа, институција и служби у Републици Србији о донетим одлукама Комисије;
 • разматрање иницијативе за покретање поступка накнадне контроле и обавештавање подносиоца иницијативе;
 • стручну подршку даваоцима државне помоћи, односно предлагачима прописа приликом израде прописа који представљају основ за доделу државне помоћи;
 • припрему подзаконских аката која доноси Комисија;
 • припрему предлога подзаконских аката које доноси Влада; спровођење свих доказних радњи у поступку ради потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања; вођење евиденције о пријављеној и додељеној државној помоћи;
 • процес преговора Републике Србије о приступању ЕУ;
 • праћење регулативе Европске уније у области државне помоћи ради усклађивања домаћег законодавства са тим правилима;
 • припрему упутстава и инструкција за примену прописа у области контроле државне помоћи;
 • вођење регистра додељене државне помоћи и de minimis помоћи;
 • спровођење секторских анализа;
 • спровођење секторске анализе одређене врсте помоћи, њених ефеката на развој одређене гране привреде или тржишта по захтеву Владе;
 • израду извештаја на основу спроведених анализа; вођење евиденције предмета; обављање других послова из надлежности Комисије.

Радом одељења руководи руководилац одељења.