PLAC III – ,,Правна подршка преговорима“

Пројекат PLAC III је пружао правну подршку Влади Репбулике Србије у циљу хармонизације и усклађености националног законодавства са правним тековинама Европске уније (acquis). PLAC III пројекат је започет јануара 2019. године. Иако су активности у вези са Комисијом завршене у 2022. години, пројекат је продужен до 2024. године.

Пројектом је обухваћено 13 преговарачких поглавља, што су приоритетне области за пројектне активности:

Поглавље  3: Право пословног настањивања и слобода пружања услуга

Поглавље  8: Политика конкуренције

Поглавље  9: Финансијске услуге

Поглавље 10: Информационо друштво и медији

Поглавље 12: Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политка

Поглавље 13: Рибарство

Поглавље 15: Енергетика

Поглавље 16: Опорезивање

Поглавље 17: Економска и монетарна политика

Поглавље 27: Животна средина и климатске промене

Поглавље 28: Заштита потрошача и заштита здравља

Поглавље 32: Финансијски надзор

Поглавље 33: Финансијске и буџетске одредбе

Главни корисник било је Министарство за европске интеграције, а Комисија је добила могућност експертске подршке, имајући у виду да је Поглавље 8 - Политика конкуренције, чији значајан део чини државна помоћ, препознато као једно од кључних поглавља у оквиру тог пројекта.

Пројекат је пружао Комисији експертску подршку кроз више обука и радионица. Неке од њих су биле на следеће теме: Компаративна анализа финансирања сектора животне средине и енергетике у Републици Србији и државама чланицама Европске уније, Нацрт смерница о хармонизацији шема државне помоћи у секторима животне средине и енергетике у Србији с правилима Европске уније о државној помоћи, Државна помоћ у области истраживања, развоја и иновација, Компаративна анализа доделе државне помоћи за истраживање, развој и иновације у Републици Србији и државама чланицама Европске уније, укључујући анализу постојећих шема државне помоћи у Републици Србији у односу на правила о државној помоћи у Европској унији, са смерницама за даљу хармонизацију шема државне помоћи у областима истраживања и развоја и иновације са правилима о државној помоћи у Европској унији.