Секторска помоћ

 

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује учесницима на тржишту који обављају делатност у железничком сектору („Службени гласник РС“, број: 20/23) ближе се уређује додела државне помоћи у железничком сектору и преузима садржина  Саопштења Комисије – Смернице Комисије о државној помоћи за учеснике на тржишту који обављају делатност у железничком сектору (Communication from the Commission – Community guidelines on State aid for railway undertakings (2008/C 184/07)).

 

 

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи учесницима на тржишту који обављају делатност у сектору ваздушног саобраћаја ближе се уређују услови и критеријуми усклађесноти државне помоћи за аеродроме, као и државне помоћи која се додељује авио-превозиоцима за увођење нових линија. Овом уредбом преноси се садржинa Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17 јуна 2014. године о проглашењу одређених категорија државне помоћи усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107. и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) (Commission Regulation (EU) No651/2014 of 17 June 2014 declaring sertain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L187, 26.6.2014.p.1)), Смерница ЕК – Смернице о државним помоћима аеродромима и авио-превозиоцима (Communication from the Commission Guidelines on State aid to airports and airlines (OJ C 99, 4.4.2014)) и Смерница ЕК о продужењу посебног режима за оперативну државну помоћ за аеродроме са годишњим прометом до 700.000 путника предвиђеног у Смерницама о државним помоћима аеродромима и авио-превозиоцима (Communication from the Commission concerning the prolongation of the specific regime for operating aid for airports with up to 700.000 passengers per annum provided for in the Guidelines on State aid to airports and airlines  (OJ C 456, 18.12.2018)).

Поред ових прописа ЕУ ова уредба се усаглашава и са COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2282 of 27 November 2015 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the notification forms and information sheets у делу који се односи на пријаве за доделу државне помоћи које су дате у прилогу и чине њен саставни део.

 

Упутством за оцењивање усклађености посебних случајева државне помоћи учесницима на тржишту који обављају делатност у сектору ваздушног саобраћаја, које је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 54/23, ближе се уређује начин за оцењивање државне помоћи за улагање упосебне пројекте, оперативне државне помоћи која се додељује за посебне категорије аеродрома, као и државне помоћи која се додељује авио-превозиоцима и преузима се садржина Смернице о о државним помоћима аеродромима и авио-превозиоцима (Communication from the Commission Guidelines on State aid to airports and airlines  (2014/C 99/03))  и Смернице о продужењу посебног режима за оперативну државну помоћ за аеродроме са годишњим прометом до 700.000 путника предвиђеног у Смерницама о државним помоћима аеродромима и авио-превозиоцима (Communication from the Commission concerning the prolongation of the specific regime for operating aid for airports with up to 700.000 passengers per annum provided for in the Guidelines on State aid to airports and airlines (OJ C 456, 18.12.2018)).