Државна помоћ за културу

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за културу ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи за културу, унапређење заштите, очувања културног наслеђа и стварање и промовисање производа од културног значаја (аудиовизуелна дела).

Овом уредбом преузима се садржина дела Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17. јуна 2014. године о проглашавању одређених категорија државне помоћи усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107 и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) (Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1)) и Уредба Комисије број 2017/1084 од 14. јуна 2017. године којом се мења Уредба Комисије број 651/2014 у погледу помоћи за лучку и аеродромску инфраструктуру, прагове пријаве за културу и очување културног наслеђа и за помоћ спортској и мултифункционалној рекреативној инфраструктури, и шеме регионалне оперативне помоћи за најудаљеније регионе Commission Regulation (EU) 2017/1084 of 14 June 2017 amending Regulation (EU) No 651/2014 as regards aid for port and airport infrastructure, notification thresholds for aid for culture and heritage conservation and for aid for sport and multifunctional recreational infrastructures, and regional operating aid schemes for outermost regions. Наиме, наведени ЕУ прописи садрже одредбе којима се оцењује усклађеност државне помоћи за културу, унапређење заштите, очувања културног наслеђа и стварање и промовисање производа од културног значаја (аудиовизуелна дела).

 

Државна помоћ за јавно информисање

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи за финансирање услуге јавног медијског сервиса, финансирање производње медијских садржаја који имају за циљ остваривање јавног интереса у области јавног и за организовање и учешће на стручним научним и пригодним скуповима као и унапређивање професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Овом уредбом преузима се садржина Смернице Европске комисије о примени правила државне помоћи на услуге јавног медијског сервиса (Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting) (2009/C 257/01). Истовремено, овом уредбом се на основу упоредне праксе уређује и финансирање производње медијских садржаја који имају за циљ остваривање јавног интереса у области јавног информисања (бројеви одлука Европске Комисије: SA.34138 (2012/N), SA.36366 (2013/N), SA.32886, SA.33243 (2012/NN), SA.37923 (2013/N), SA.44942 (2016/N), SA.45512 (2016/N), SA.57781 (2020/N), SA.60939 (2021/N), SA.61014 (2021/N), SA.63029 (2021/N), SA.63031 (2021/N), SA.63896 (2021/N)).