De minimis

Помоћ мале вредности (de minimis помоћ) је помоћ која нема значајан утицај на нарушавање конкуренције на тржишту и на трговину између Републике Србије и земаља чланица Европске уније. De minimis помоћ се не пријављује Комисији, већ одлуку о оправданости доделе доноси давалац de minimis помоћи, који обавештава Комисију о додељеној de minimis помоћи. Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) ближе се уређују правила и услови за доделу помоћи мале вредности, одређује горња граница износа de minimis помоћи, кумулација, као и обавезе давалаца и корисника de minimis помоћи.