Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује у облику гаранције ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи у облику гаранције у случају када надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и свако правно лице које управља и/или располаже јавним средствима даје гаранцију учеснику на тржишту по условима повољнијим од тржишних.

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује у облику гаранције се преузима релевантна садржина Обавештења Европске комисије о примени чл. 87. и 88. Уговора о Европској заједници на државну помоћ у облику гаранција (Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees (OJ C 155, 20.6.2008)).