Обавешавамо вас да је, на основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 11. став 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, брoј 73/19) и члана 4. став 5. Уредбе о условима и критеријумама усклађености хоризонталне држевне помоћи („Службени гласник РС“, број: 62/21), Комисија за контролу државне помоћи донела:

УПУТСТВО ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ И ДИСКОНТНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ("Службени гласник РС", бр. 51/22)

Наведеним подзаконским актом извршено је транспоновање Саопштења Европске комисије број 2008/C 14/02 од 19. јануара 2008. године (Communication from the Commission on the revision of the method for setting the reference and discount rates, number 2008/C 14/02 of 19 January 2008). Упутство је објављено у Службеном гласнику Републике Србије, број 51/22 дана 29. априла 2022. године, а ступа на снагу 7. маја 2022. године. Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство за утврђивање референтне и дисконтне каматне стопе („Службени гласник РС“, број 76/15).