Обавештавамо вас да је, на основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 51. став 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19), Комисија за контролу државне помоћи донела:

ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ШЕМА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ („Службени гласник РС“, број: 30/22),

Правилником се ближе уређују облик и садржина годишњег извештаја о попису шема државне помоћи, начин и рок у коме даваоци државне помоћи достављају Комисији за контролу државне помоћи податке о шемама државне помоћи. Правилник је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 30/22 дана 4. марта 2022. године, а ступа на снагу 12. марта 2022. године. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и садржани годишњег извештаја о попису шема државне помоћи („Службени гласник РС”, број 41/21).