Ситуација изазвана пандемијом и даље негативно утиче на ликвидност привредних субјеката и економију уопште, с тим у вези ступиле су на снагу нове измене и допуне Привременог оквира ЕК. Влада Републике Србије је ради даље хармонизације домаћих прописа са правним тековинама Европске уније које се тичу услова и критеријума усклађености државне помоћи у привременим околностима насталим због епидемије заразне болести COVID-19, донела:

1. Уредбу о измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19,

2. Уредбу о измени Уредбe о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за истраживање, развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу против заразне болести COVID-19,

а које су објављене у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 125/21 дана 17. децембра 2021. године.

Циљ измена и допуна уредбе је наставак хармонизације домаћих прописа са ЕУ прописима који се тичу услова и критеријума за доделу државне помоћи у привременим условима насталим због епидемије заразне болести COVID-19, а ради помоћи привредним субјектима за опоравак након ове кризе изазване пандемијом.