Обавешавамо вас да је, на основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 11. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) и члана 58. став 6. Уредбе о условима и критеријумама усклађености хоризонталне држевне помоћи („Службени гласник РС“, број: 62/21), Савет Комисије за контролу државне помоћи донео Упутство за оцењивање усклађености државне помоћи за запошљавање, које је објављено у „Службенoм гласнику Републике Србије“, број 114/21 дана 30. новембра 2021. године.

Наведеним подзаконским актом преузета је садржина Саопштења Европске Комисије – Критеријуми за анализу усклађености државне помоћи за теже запошљиве незапослене и особе са инвалидитетом која се индивидуално пријављује (Communication from the Commission - Criteria for the compatibility analysis of state aid to disadvantaged and disabled workers subject to individual notification (OJ C 188, 11.8.2009)).