Ради ублажавања последица епидемије заразне болести COVID-19 на привреду, Влада Републике Србије је, 10. априла 2020. године, донела Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести CОVID – 19 („Службени гласник РС“, број 54/20) и Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести CОVID – 19 („Службени гласник РС“, број 54/20).

Уредбе су донете на основу чл. 5. и 7. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) и представљају привремени оквир државне помоћи која се може доделити у ванредним околностима проузрокованим епидемијом, а ради помоћи учесницима на тржишту да очувају своју ликвидност и опораве се након кризе. Истовремено, на овај начин је извршено и усклађивање са правним тековинама Европске уније у овој области, нарочито са Привременим оквиром за мере државне помоћи у сврху подршке привреди с обзиром на тренутну пандемију COVID – 19 који је Европска комисија донела 9. марта 2020. године, а изменила и допунила 3. априла 2020. године.

Имајући у виду да је Привремени оквир ЕК допуњен и измењен још у три наврата 8. маја, 29. јуна, односно 13. октобра 2020. године, Влада Републике Србије је на седници одржаној 22. октобра 2020. године ради даље хармонизације домаћих прописа са правним тековинама Европске уније које се тичу услова и критеријума усклађености државне помоћи у привременим околностима насталим због епидемије заразне болести COVID-19, донела:

  1. Уредбу о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19,
  2. Уредбу o измени Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 и
  3. Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19,

а које су објављене у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 126/20 дана 23. октобра 2020. године.

Циљ измена и допуна постојећих и доношења нове уредбе представља продужетак важења постојећих правила у привременим околностима до 30. јуна 2021. године, али и увођења нових инструмената државне помоћи, као што су накнада дела фиксних трошкова (3.12. Привременог оквира ЕУ) и државна помоћ кроз докапитализацију (3.11. Привременог оквира ЕУ) који ће омогућити учесницима на тржишту да у овим условима очувају сопствену ликвидност.

Потребно је истаћи да Комисија за контролу државне помоћи није давалац помоћи, нити да располаже буџетским средствима за те намене, већ су то надлежни органи Републике Србије, аутономних покрајни, локалне самоуправе и друга лица у складу са чланом 4. Закона о контроли државне помоћи, а улога Комисије се састоји искључиво у оцени усклађености са одговарајућим правилима. Стога, напомињемо да наведене уредбе не представљају основ за доделу државне помоћи већ контролу коју спроводи Комисија у складу са својим овлашћењима. Уредбама су прописана искључиво ограничења која се односе на даваоце државне помоћи, који доносе дискрециону одлуку да ли ће уопште доделити помоћ, врсту, инструменте и висину.