Ситуација изазвана пандемијом и даље негативно утиче на ликвидност привредних субјеката и економију уопште, дана 28. јануара 2021. године, ступиле су на снагу нове измене и допуне Привременог оквира ЕК, након претходне три измене и допуне које су биле 8. маја, 29. јуна, односно 13. октобра 2020. године. С тим у вези, Влада Републике Србије је на седници одржаној 25. фебруара 2021. године ради даље хармонизације домаћих прописа са правним тековинама Европске уније које се тичу услова и критеријума усклађености државне помоћи у привременим околностима насталим због епидемије заразне болести COVID-19, донела:

  1. Уредбу о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19,
  2. Уредбу o допуни Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19,
  3. Уредбу о измени Уредби условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19,

а које су објављене у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 17/21 дана 26. фебруара 2021. године

Циљ измена и допуна уредбе је наставак хармонизације домаћих прописа са ЕУ прописима који се тичу услова и критеријума за доделу државне помоћи у привременим условима насталим због епидемије заразне болести COVID-19, а ради помоћи привредним субјектима за опоравак након ове кризе изазване пандемијом.