Обавештавамо вас да је, на основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4, односно члана 8. став 3. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) на седници одржаној 11. марта 2021. године, Влада донела:

  1. УРЕДБУ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ РЕГИОНАЛНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ и
  2. УРЕДБУ О ПРАВИЛИМА И УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (DE MINIMIS ПОМОЋИ)

Уредбе су објављене у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 23/21 дана 16. марта 2021. године, а ступају на снагу 23. марта 2021. године.

Даном ступања на снагу ових уредби престају да важе члан 3. став 1. тач. 1, 1.1, 4. и 4.1, чл. 7 – 14. и чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/12, 37/13, 97/13 и 119/14).

Наведеним подзаконским актима врши се даље усклађивање домаћег законодавства са европским правним тековинама у области државне помоћи, у складу са обавезама Републике Србије на основу члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 83/08) и мерилима која су неопходна да Република Србија испуни ради отварања преговарачког Поглавља 8 – Политика конкуренције, а у циљу убрзавања поступка приступања Републике Србије Европској унији.

Напомињемо да је у току израда и других подзаконских аката из области државне помоћи чије се доношење очекује у наредном периоду.