Обавештавамо вас да је, на основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4, односно члана 8. став 3. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) на седници одржаној 16. јуна 2021. године, Влада донела:

  1. УРЕДБА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДА И ИНФРАСТРУКТУРЕ НЕОПХОДНЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19,
  2. УРЕДБА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ,
  3. УРЕДБА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА КУЛТУРУ,
  4. УРЕДБА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА САНАЦИЈУ И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ УЧЕСНИКА НА ТРЖИШТУ У ТЕШКОЋАМА

Уредбе су објављене у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 62/21 дана 17. јуна 2021. године, а ступају на снагу 24. јуна 2021. године.

Наведеним подзаконским актима врши се даље усклађивање домаћег законодавства са европским правним тековинама у области државне помоћи, у складу са обавезама Републике Србије на основу члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 83/08) и мерилима која су неопходна да Република Србија испуни ради отварања преговарачког Поглавља 8 – Политика конкуренције, а у циљу убрзавања поступка приступања Републике Србије Европској унији.

Такође, на основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 50. став 5. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, брoј 73/19), Савет Комисије за контролу државне помоћи донео је ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ДОДЕЉЕНОЈ ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ и Образац 1-Табела о додељеној државној помоћи ДДП, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 60/21 дана 16. јуна 2021. године и ступио на снагу даном објављивања.