Обавешавамо вас да је, на основу члана 10. став 1. тачка 6) и члана 34. став 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, брoј 73/19), Савет Комисије за контролу државне помоћи, донео Правилник о облику и садржини иницијативе за покретање поступка накнадне контроле, који је објављен у „Службенoм гласнику Републике Србије“, број 72/21 дана 16. јула 2021. године. Саставни део Правилника је Образац иницијативе за покретање поступка накнадне контроле путем кога свако лице које има правни интерес може поднети Комисији за контролу државне помоћи иницијативу за покретање поступка накнадне контроле државне помоћи.

Наведеним подзаконским актом извршено је транспоновање Уредбе Европске комисије број 372/2014 од 9. априла 2014. године (Commission Regulation (EU) No 372/2014 of 9 April 2014 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the calculation of certain time limits, the handling of complaints, and the identification and protection of confidential information), тј. у потпуности преузет образац Европске комисије.

ПРАВИЛНИК О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА НАКНАДНЕ КОНТРОЛЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“, БРОЈ 72/21) СА ОБРАСЦЕМ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА НАКНАДНЕ КОНТРОЛЕ