Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике. Овом уредбом преузима се релевантна садржина Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17. јуна 2014. године о проглашавању одређених категорија државне помоћи усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107 и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) (Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1)) и Смерница о државној помоћи за заштиту животне средине и енергетику 2014-2020 (Guidelines on State aid for environmental protection and energy (2014-2020 OJ C 200, 28.6.2014, p. 1–55 )).

Консултације ће се спроводити у периоду од 3. септембра 2021. године до 12. септембра 2021. године.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике постављен је на интернет страници Комисије за контролу државне помоћи – http://www.kkdp.gov.rs. Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметне уредбе допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике

Образац формулара за доставу писаних коментара