Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса. Овом уредбом преузима се садржина Обавештења Европске комисије - Смернице Европске уније за државну помоћ у облику накнаде за обављање јавне услуге (Communication from the Commission - European Union framework for State aid in the form of public service compensation (OJ C 8, 11.1.2012)) и Одлуке Европске комисије о примени члана 106. став 2. Уговора о функционисању Европске уније у облику накнаде за обављање јавне услуге учесницима на тржишту којима је поверено обављање услуга од општег еконосмког интереса (Commission Decision on the application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (OJ L 7, 11.1.2012)).

Консултације ће се спроводити у периоду од 20. септембра 2021. године до 27. септембра 2021. године.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса постављен је на интернет страници Комисије за контролу државне помоћи – http://www.kkdp.gov.rs. Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметне уредбе допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса

Образац формулара за доставу писаних коментара