Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса. Овом уредбом преузима се садржина Одлуке Европске комисије број 306/2012 о примени чл. 107. и 108. Уговора о фунскционисању Европске уније на de minimis помоћ која се додељује учесницима на тржишту који обављају услуге од општег екоеномског инетреса (Commission Regulation (EC) No 306/2012 of 25 Аpril 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest (OJ L 114, 26.4.2012, p. 8))

Консултације ће се спроводити у периоду од 1. октобра 2021. године до 8. октобра 2021. године.

Нацрту уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса постављен је на интернет страници Комисије за контролу државне помоћи – http://www.kkdp.gov.rs. http://www.kkdp.gov.rs/. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметне уредбе допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Нацрт уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацрт уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског итереса

Образац формулара за доставу писаних коментара