Обавештавамо вас да је, на основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4, односно члана 8. став 3. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) на седници одржаној 21. октобра 2021. године, Влада донела:

  1. УРЕДБУ О ПРАВИЛИМА УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (DE MINIMIS ПОМОЋИ) ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА
  2. УРЕДБУ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У ОБЛИКУ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА
  3. УРЕДБУ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И У СЕКТОРУ ЕНЕРГЕТИКЕ

Уредбе су објављене у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 99/21 дана 22. октобра 2021. године.

Наведеним подзаконским актима врши се даље усклађивање домаћег законодавства са европским правним тековинама у области државне помоћи, у складу са обавезама Републике Србије на основу члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 83/08) и мерилима која су неопходна да Република Србија испуни ради отварања преговарачког Поглавља 8 – Политика конкуренције, а у циљу убрзавања поступка приступања Републике Србије Европској унији.

Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса преузима се садржина Одлуке Европске комисије број 306/2012 о примени чл. 107. и 108. Уговора о фунскционисању Европске уније на de minimis помоћ која се додељује учесницима на тржишту који обављају услуге од општег екоеномског инетреса (Commission Regulation (EC) No 306/2012 of 25 Аpril 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest (OJ L 114, 26.4.2012, p. 8)).

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса преузима се садржина Обавештења Европске комисије - Смернице Европске уније за државну помоћ у облику накнаде за обављање јавне услуге (Communication from the Commission - European Union framework for State aid in the form of public service compensation (OJ C 8, 11.1.2012)) и Одлуке Европске комисије о примени члана 106. став 2. Уговора о функционисању Европске уније у облику накнаде за обављање јавне услуге учесницима на тржишту којима је поверено обављање услуга од општег еконосмког интереса (Commission Decision on the application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (OJ L 7, 11.1.2012)).

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике преузима се релевантна садржина Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17. јуна 2014. године о проглашавању одређених категорија државне помоћи усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107 и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) (Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1)) и Смерница о државној помоћи за заштиту животне средине и енергетику 2014-2020 (Guidelines on State aid for environmental protection and energy (2014-2020 OJ C 200, 28.6.2014, p. 1–55 )).