Ради додатног усклађивања домаћих прописа са изменама и допунама Привременог оквира Европске комисије за мере државне помоћи у сврху подршке привреди с обзиром на тренутну пандемију COVID – 19 (Communication from the Commission - Temporary framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak), Влада Републике Србије је донела:

1. Уредбу о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID – 19

2. Уредбу о изменама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID – 19