Комисија за контролу државне помоћи позива стручну јавност и све заинтересоване грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује у облику специфичних инструмената (гаранција и краткорочног осигурања извозних кредита). Овом уредбом преузима се садржина Обавештења Европске комисије о примени чл. 87. и 88. Уговора о Европској заједници на државну помоћ у облику гаранција (Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees (OJ C 155, 20.6.2008)) и Саопштења Европске Комисије о примени чл. 107. и 108. Уговора о функционисању Европске уније на краткорочно осигурање извозних кредита (Communication from the Commission on the application of Article 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export credit insurance (OJ C 497, 10.12.2021)).

Консултације ће се спроводити у периоду од 26. септембра 2022. године до 30. септембра 2022. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Комисији за контролу државне помоћи ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: info@kkdp.gov.rs.

Комисија за контролу државне помоћи очекује да ће консултације ради израде нацрта предметне уредбе допринети бољим решењима и ефикасној примени правила о контроли државне помоћи.

Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује у облику специфичних инструмената (гаранција и краткорочног осигурања извозних кредита)

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези а Нацртом уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује у облику специфичних инструмената (гаранција и краткорочног осигурања извозних кредита)

Образац формулара за доставу писаних коментара