Регионална државна помоћ

Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи ближе су уређени услови и критеријуми усклађености државне помоћи за унапређење економског развоја подручја у Републици Србији са изузетно ниским животним стандардом или са високом стопом незапослености, унапређење развоја одређених привредних делатности или одређених привредних подручја у Републици Србији (регионална државна помоћ).

Одредбе ове уредбе примењују се на регионалну државну помоћ за улагање, као и на помоћ за смањење текућих издатака одређеног учесника на тржишту који обавља делатност у ретко или врло ретко насељеним подручјима, осим на помоћ којом се у повољнији положај стављају делатности у сектору челика, угља, синтетичких влакана, саобраћаја, енергетике, финансијских делатности, осигурања, управљачких делатности и саветовања. Уредбом је преузета садржина дела Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17. јуна 2014. године о проглашавању одређених категорија државне помоћи усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107 и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) (Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1)) и дела Смерница Европске комисије o регионалној државној помоћи за период 2014-2020. године (Guidelines on regional State aid for 2014-2020 (OJ C 209, 23.7.2013)).

Наведени ЕУ прописи садрже одредбе којима се оцењује усклађеност регионалне државне помоћи. Предметна уредба преноси део ЕУ уредбе који се односи на ову врсту помоћи и, уједно, даје правни основ за доношење подзаконског акта Комисије, у виду Упутства, којим је у потпуности пренет садржај Смерница Европске комисије o регионалној државној помоћи за период 2014-2020. године, имајући у виду да се ради о тзв. “soft acqies”.