Услугa од општег економског интереса

Услуга од општег економског интереса

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи за обављање услуга од општег економског интереса. Одредбе ове уредбе примењују се на државну помоћ која се додељује у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса (у даљем тексту: накнада) учеснику на тржишту коме је поверено обављање таквe услугe. Одредбе ове уредбе не примењују се на накнаду учеснику на тржишту коме је поверена обавеза обављања услуге јавног железничког и друмског превоза и у области јавних медијских сервиса. Услуга од општег економског интереса је економска делатност која у редовним тржишним условима не може да се пружи у неопходном обиму, квалитету или континуитету који задовољава општи друштвени интерес, без учешћа државе.

Овом уредбом преузима се садржина Обавештења Европске комисије - Смернице Европске уније за државну помоћ у облику накнаде за обављање јавне услуге (Communication from the Commission - European Union framework for State aid in the form of public service compensation (OJ C 8, 11.1.2012)) и Одлуке Европске комисије о примени члана 106. став 2. Уговора о функционисању Европске уније у облику накнаде за обављање јавне услуге учесницима на тржишту којима је поверено обављање услуга од општег економског интереса (Commission Decision on the application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (OJ L 7, 11.1.2012)).