По својој природи пандемија је ванредна ситуација (ванредна околност, виша сила) која се није могла предвидети, па тако се не могу предвидети ни последице ове пандемије на учеснике на тржишту. Наиме, услови пословања у току пандемије битно се разликују од услова у којима тржиште нормално функционише. Директна последица пандемије огледа се у поремећају у снабдевању, смањењу потражње за свим робама и услугама, смањењу инвестиција. У овим ванредним околностима које су узроковане пандемијом учесници на тржишту могу се суочити са смањеном ликвидношћу. Солвентни и нешто мање солвентни учесници на тржишту могли би се суочити са изненадним мањком или чак недоступности ликвидних средстава, при чему су микро, мала и средња предузећа као и предузетници посебно изложени ризику. Такође, учесници на тржишту могу претрпети штету, стварне губитке и суочити се са додатним трошковима. Иако правила о државној помоћи имају за циљ да у уобичајеним тржишним условима елиминишу могућности нарушавања конкуренције, односно да отклоне опасност од нарушавања тржишне утакмице, потребно је узети у обзир све околности па и ванредне околности које представљају изузетак у односу на уобичајне тржишне токове. Ослањајући се на Обавештење Комисије од 17. марта ове године а у циљу усклађивања са релевантним европским правним тековинама, Влада Републике Србије, на седници одржаној 10. априла 2020. године, донела је

1) Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести CОVID – 19 и

2) Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести CОVID – 19,

а које су објављене у ''Службеном гласнику Републике Србије'', број 54/20, и ступиле су на снагу 10. априла 2020. године.

Уредбе су донете на основу члан 5. и 7. Закона о контроли државне помоћи, и представљају усаглашавање са Комуникацијом Европске комисије – Привремени оквир за мере државне помоћи у сврху подршке привреди с обзиром на тренутну пандемију COVID – 19 од 19. марта 2020. године, Комуникацијом Европске комисије – Измена Привременог оквира за мере државне помоћи у сврху подршке привреди с обзиром на тренутну пандемију COVID – 19 од 3. априла 2020. године, Комуникацијом Европске комисије према Европском парламенту, Европском Савету, Савету, Европској централној банци, Европској инвестиционој банци и Еурогрупи – Координисани економски одговор поводом избијања COVID-19 (2020), као и Посебним обрасцем пријаве државне помоћи Европској комисији на основу члана 107. став 2. тачка б) Уговора о функционисању Европске уније. Наведени правни оквир представља релаксацију постојећих правила по узору на конкретне европске правне тековине, прописивајући више прагове интензитета и износа, уз идентификовање прецизних инструмената којима се најмање нарушава конкуренције, али и услове под којима је могуће доделити такву помоћ.

Имајући у виду велику количину упита које Комисија добија путем електронске поште, потребно је истаћи да Комисија није давалац помоћи већ су то надлежни органи Републике Србије, аутономних покрајни, локалне самоуправе али и друга лица у складу са чланом 4. Закона о контроли државне помоћи. Уколико се поменути даваоци уопште определе да додељују државну помоћ, улога Комисије се састоји искључиво у оцени усклађености таквог давања са правилима за доделу државне помоћи. Стога, напомињемо да наведене уредбе не представљају основ за доделу државне помоћи већ контролу коју спроводи Комисија у складу са својим овлашћењима. Уредбама су прописана искључиво ограничења која се односе на даваоце државне помоћи, који доносе дискрециону одлуку да ли ће уопште доделити помоћ, врсту, инструменте и висину.

Молимо потенцијалне кориснике државне помоћи да прате интернет странице Владе Републике Србије, као и релевантних министарстава а нарочито Министарства финансија и Министарства привреде у циљу благовременог обавештавања о могућности коришћења одређених мера у циљу ублажавања последица епидемије заразне болести COVID – 19.